JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA DRUŠTVA otvoren do 05.11.2018.

Nadzorni odbor Društva Inkasator d.o.o. Karlovac temeljem članka 26.stavak 1.alineja 2.—– Društvenog ugovora Inkasator d.o.o Karlovac i Odluke Nadzornog odbora br.10-11/2018 od 23.10.2018. godine, u skladu sa odredbama članka 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i

110/15) raspisuje Javni natječaj za imenovanje direktora Društva. Pozivaju se poslovno sposobne fizičke osobe na podnošenje prijava za imenovanje direktora Društva. Direktora imenuje Nadzorni odbor na četverogodišnje razdoblje. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja. Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Nadzorni odbor ima pravo poništiti ovaj natječaj i o tome izvijestiti kandidate i javnost.

 

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se do 05. studenog 2018 do 9:00sati bez obzira na način dostave.

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave dostaviti na: INKASATOR d.o.o., Karlovac Trg hrvatskih branitelja 4, s naznakom “Prijava na javni natječaj za direktora Društva – ne otvarati”.

 

Cijeli tekst natječaja preuzmite ovdje

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top